Subsidie voor huisvesting van jeugdverenigingen

Subsidies voor organisaties die investeren in huisvesting van particuliere Roeselaarse jeugdwerkinitiatieven door een lokaal te bouwen, te verbouwen of aan te kopen.

Voorwaarden?

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het ‘Stedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur’ en bijhorende bepalingen.

Het standaardsubsidiebedrag bedraagt 40% van de investering excl. BTW + het volledige BTW bedrag.
Bepaalde investeringen komen in aanmerking voor een verhoogde subsidie van 70% of zelf 100% van de investering excl. BTW:

 • Investeringen op basis van adviezen voor brandveiligheid (verslag brandweer), inbraakpreventie (verslag politie) en duurzaamheid (verslag duurzaamheidscoördinator Stad Roeselare) komen in aanmerking voor 70% subsidie.
 • Aansluitingen op nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, warmtenet, riolering) komen in aanmerking voor 100% subsidie.

Hoe?

Je vult het aanvraagformulier in voor 15 januari van het jaar waarin je de werken wenst uit te voeren.
Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij contact op om eventueel extra documenten op te vragen of afspraken te maken.

Bouwen of verbouwen?

Voor bouwwerken of een aankoop is er een maximale subsidie voorzien volgens grootte van de vereniging :

 • minder dan 100 leden : maximaal 100.000 euro
 • tussen 101 en 200 leden : maximaal 150.000 euro
 • meer dan 201 leden : maximaal 200.000 euro

De werken mogen over meerdere jaren worden uitgevoerd. Er kan maar om de vijf jaar een aanvraag worden ingediend voor bouwwerken aan een
jeugdlokaal of de aankoop van een jeugdlokaal per Roeselaars jeugdwerkinitiatief.

Voor een verbouwing is er een maximale subsidie van €10.000 per project. Subsidies voor verbouwingen kunnen jaarlijks aangevraagd worden.

Voor de uitvoering van het reglement passen we twee principes toe:

Termijnbepaling

Per dossier wordt in samenspraak met de betreffende aanvrager een termijn opgesteld waarbinnen de eindafrekening van de subsidiering moet gebeuren. De termijn is afhankelijk van de grootte van het bouwproject en het aandeel eigen werken die de vereniging van plan is uit te voeren. Met de termijnbepaling willen we vermijden dat bouwprojecten eindeloos blijven aanslepen wat nefast is voor de dagelijkse werking van een jeugdvereniging.

Standaard worden projecten voor verbouwingen die gelimiteerd zijn op € 10.000 afgehandeld binnen 1 jaar.

Uitbetaling met prefinanciëring

Om de financiële last voor de verenigingen te beperken, werken we met voorschotten. Op die manier worden de subsidies gefaseerd uitbetaald op het ritme van de vorderingen van de bouwwerken. Op basis van de aanvraag waar een omschrijving van de werken en een gedetailleerde raming van de kostprijs in is opgenomen, berekenen we het voorziene subsidiebedrag. Op basis van het voorziene, goedgekeurde subsidiebedrag wordt per dossier uitbetaald in schijven van 25% voor de aankoop of bouw van een lokaal, of 50% voor de verbouwing van een lokaal.

Een fictief rekenvoorbeeld

VZW Lokalenbeheer plant een verbouwing van € 10.000 excl. 21% BTW aan de lokalen van jeugdvereniging KSA Kiekeboe:

 • € 2.000 schilderwerken
 • € 1.000 voor nieuwe sloten en een nieuw sleutelplan op advies van de politie
 • € 6.000 voor het vervangen van de oude mazoutketel voor een nieuw energiezuinige gasketel
 • € 1.000 voor de aansluiting op het gasnetwerk.

Na de aanvraag stellen we de geraamde subsidie vast en bepalen we het voorschot:

 • De schilderwerken komen in aanmerking voor de basis van 40% en de subsidie hiervoor bedraagt dus:
  40% van € 2.000 = € 800.
 • De sloten en gasketel komen in aanmerking voor 70% en de subsidie hiervoor bedraagt dus:
  70% van € 1.000 + 70% van € 6.000 = € 700 + € 4.200 = € 4.900
 • De aansluiting op het gasnetwerk komt in aanmerking voor 100% en de subsidie hiervoor bedraagt dus:
  100% van € 1.000 = € 1.000
 • De subsidie bevat ook het volledige BTW bedrag op de investering van € 10.000 en bedraagt dus:
  21% van € 10.000 = € 2.100

De totaalsubsidie bij raming bedraagt: € 800 + € 4.900 + € 1.000 + € 2.100 = € 8.800.

Van deze subsidie ontvangt de VZW 50% = € 4.400 bij goedkeuring van het dossier (februari - maart).
In december zijn de werken uitgevoerd en bezorgt de VZW alle facturen, waarop we ons baseren voor het bepalen van de uiteindelijke subsidie en het uitbetalen van een eventueel saldo of terugvordering:

 • Factuur schilderwerken: € 2.750 excl. 21% BTW
 • Factuur sloten en sleutelplan: € 2.100 excl. 21% BTW
 • Factuur gasketel: € 7.200 excl. BTW
 • Factuur aansluiting gasnetwerk: € 1.800 excl. 21% BTW

De totaalinvestering excl. BTW bedraagt dus: € 13.850.
De uiteindelijke subsidie bedraagt dan:

 • 40% van € 2.750 = € 1.100
 • 70% van € 2.100 + € 7.200 = € 6.510
 • 100% van € 1.800 = € 1.800
 • BTW bedrag 21% van € 13.850 = € 2908,50
 • TOTAAL = € 12.318,50

De werken kwamen wat duurder uit dan verwacht bij de raming en we bekomen een subsidiebedrag dat volgens het reglement gelimiteerd wordt op € 10.000.
De VZW kreeg al een voorschot van € 4.400 en heeft in dit geval dus nog recht op een saldo van € 5.600.

Een subsidie voor huisvesting van jeugdverenigingen aanvragen

Aanvraagformulier