Fiscale attesten

Organiseer jij als Roeselaarse vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen.

De uitgaven voor kinderopvang kunnen, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, ouders recht geven op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk betaalde uitgaven.

Voor februari 2022 ontving je als erkende jeugdvereniging een gesigneerd fiscaal attest van de Stad Roeselare. Daarna is de werkwijze aangepast en ben je als opvanginitiatief zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens op het zogenaamde modelattest 281.86.

Is het verplicht om fiscale attesten te geven?

Nee. Niemand kan een vereniging verplichten om attesten af te leveren. Je kan met het bestuur van je vereniging bespreken hoeveel administratie je aankunt en zelf beslissen voor welke activiteiten je fiscale attesten bezorgt aan de ouders. Zeker nu de attesten ook nog eens door je vereniging digitaal aan de FOD moet worden aangeleverd is het aangeraden dit goed te bespreken.

Bespreek met je leiding wat je het handigste en meest haalbare vinden. Als je de attesten altijd bv. net na een bepaalde activiteit meegeeft met de ouders, moet je maar 1x de digitale aangifte doen en ben je er vanaf voor de rest van het jaar. Als je dat enkel op vraag doet, zal je elke keer opnieuw de papieren moeten opvragen of zoeken en invullen, en ook telkens digitaal aangeven. Zorg er alvast voor dat je niet plots heel wat vragen van ouders krijgt op het moment dat de belastingbrieven ingevuld moeten worden, want dan wordt het veel werk om op te zoeken welke leden nu echt mee waren op die activiteit. De attesten moeten voor 1 maart van het aanslagjaar geregistreerd zijn.

Voor welke activiteiten kan een fiscaal attest gegeven worden?

Voor alle activiteiten voor kinderen waarvoor ouders extra moeten betalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, ...

Het moet gaan om:

  • betalende opvangactiviteiten
  • die buiten de normale lesuren vallen
  • voor kinderen jonger dan 14 jaar, of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Zijn er uitzonderingen?

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten die tot de gewone werking van verenigingen behoren (trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, …) niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

Wie moet het attest opstellen en de gegevens aan de administratie bezorgen?

Het opstellen van het attest en de elektronische verzending van de gegevens moet wettelijk gezien gebeuren door de instantie die de opvang doet. Die instantie kan een volmacht of mandaat geven aan een andere instantie om de elektronische verzending van de gegevens te doen.

De opvanginstantie moet de gegevens van het volledige attest, dus ook de gegevens van vak I, langs elektronische weg aan de administratie bezorgen.

Het nieuwe modelattest houdt hiermee rekening en in tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan.

Welke documenten moet je aan de ouders bezorgen?

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.
De vereniging zal je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen. Opgelet: vanaf inkomstenjaar 2022 is het afleveren van een nieuw modelattest verplicht.

In tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan. In vak I kunnen de opvanginstanties verklaren dat zij, de vergunning, erkenning, subsidie, … hebben ontvangen en van welke certificeringsinstantie ze dit hebben ontvangen. Alle gesubsidieerde jeugdverenigingen in Roeselare zijn automatisch erkend.

Digitale verzending van de gegevens naar de administratie (FOD)

Dit gebeurt via het platform Belcotax via www.belcotaxonweb.be

Er is een Excel bestand beschikbaar waarmee de gegevens van de attesten gemakkelijk kunnen worden gecodeerd. Er is ook een korte handleiding met enkele voorbeelden beschikbaar in de rubriek 'Technische documentatie' van de website van Belcotax-on-web.
Dit bestand is een alternatief voor het manueel inbrengen via de schermen van Belcotax-on-web. Indien slechts een beperkt aantal attesten moet worden ingediend, is de verzending via de schermen sneller en eenvoudiger dan de verzending via een XML-bestand.

Eenzelfde opvanginstantie kan de gegevens van meerdere attesten voor eenzelfde kind versturen, bijvoorbeeld omdat de opvanginstantie verkiest om per type opvang een attest op te stellen of omdat er meer dan vier opvangperiodes te vermelden zijn.

Wanneer de gegevens elektronisch naar de administratie worden verzonden, zal de inhoud van de verschillende attesten worden gegroepeerd door het systeem.

Het is mogelijk om een gedane verzending te wijzigen, zelfs na de indieningstermijn (nl. tot 30 september van het derde jaar volgend op het jaar van de uitgaven).