Speelregels

Speelregels

Algemeen

Leeftijd

Kinderen kunnen deelnemen aan de kampen en activiteiten vanaf ze naar de eerste kleuterklas gaan.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen deelnemen aan de speelpleinwerkingen.

Zorgnood

Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen niet deelnemen aan de werking.
Ook kinderen die moeite hebben om de dag zonder slapen door te komen kunnen beter terecht bij de kinderopvanginitiatieven.

Inschrijfgegevens

Stad Roeselare houdt jouw inschrijfgegevens bij.
De wet 'verwerking van persoonsgegevens - 8 december 1992' geeft je het recht je informatie op te vragen.
Je kan gegevens laten verbeteren, aanpassen of schrappen.

Inschrijven

Voor kampen en activiteiten moet je vooraf inschrijven. Voor de speelpleinwerking kan je vooraf of ter plaatse inschrijven.
De inschrijvingsdata vind je via de webshop.
Wil je weten hoe je via internet kan inschrijven? Bekijk de handleiding.

Bevestiging van inschrijving

Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging.

Factuur

Je betaalt online of wacht op je factuur. Maximaal 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een factuur via e-mail of via de post.
Indien je online betaalde ontvang je geen factuur. De plaats wordt pas definitief aan de deelnemer toegewezen na ontvangst van de betaling.
We schrappen dus de inschrijving van wie niet betaalt of annuleert.

Busvervoer

Activiteiten met busvervoer vertrekken stipt. Zorg dat je 5 minuten vóór aanvang aanwezig bent.
Verwittig tijdig op het nummer 051 26 96 04 als je er niet, of niet op tijd geraakt.
Zo organiseren we een fijne uitstap voor iedereen.

Annuleren

Je kan enkel schriftelijk annuleren:

 • via e-mail aan zapper@roeselare.be
 • of per brief aan het Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare.

De annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

Automatische annulering

Bij het niet tijdig betalen van de deelnameprijs wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

Annuleringskosten

 • Bij annulering vóór betaling wordt de inschrijving gratis en automatisch geschrapt.
  Let op: een onbetaalde inschrijving wordt automatisch geschrapt 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 • Je kan je activiteit gratis annuleren tot de 8ste kalenderdag na factuurdatum of online betaling.
 • Bij annulering later dan 8 dagen na factuurdatum of online betaling krijg je geen terugbetaling.

Ziekte

Op vertoon van een doktersbriefje betalen we de inschrijvingskosten terug.

Overmacht

Bij overmacht ontvang je het bedrag voor die activiteit terug.
'Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de deelnemer niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het veronderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt'.

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de beslissing van terugbetaling.

Andere

Aangepast programma

Bij wijzigingen aan de vermelde programma's door onvoorziene omstandigheden of overmacht voorzien we een aangepast programma zonder meerkost.

Verschillende prijsvermeldingen

Bij verschillende prijsvermeldingen op de publiciteit door Stad Roeselare wordt steeds de voordeligste prijs aangerekend.

Foutieve informatie

Bij het communiceren van foute activiteitsgegevens heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.

GDPR

 • Beeldmateriaal genomen tijdens de vakantie kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden binnen de organisatie.
 • Stad Roeselare behoudt het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatie..

Klachten

Bij klachten over de activiteiten maak je die zo snel mogelijk kenbaar.
Indien mogelijk kan ter plaatse een oplossing gevonden worden.
De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders.
Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) de klacht ook richten aan het Vrijetijdspunt.

Voordelen en kortingen

Belastingvoordeel - Fiscaal attest

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar of kinderen onder de 18 jaar met een ernstige beperking. Het nodige attest kan je vinden bij het inloggen op de inschrijvingswebsite en ontvang je per mail in de maand maart. Het attest wordt bezorgd op het verblijfadres van het kind. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag.

Attest mutualiteit

Bezorg ons het attest van jouw mutualiteit en wij vullen het in.

Meer info: Bond Moyson | Christelijke Mutualiteit | Liberale Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | Onafhankelijk Ziekenfonds | Partena | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Vrijetijdspas

Heb je een beperkt vrijetijdsbudget? Informeer dan naar de vrijetijdspas die je korting geeft bij het inschrijven.
Het vrijetijdspastarief geldt vanaf het moment dat de vrijetijdspas is aangevraagd.

Meer info en hoe aanvragen vind je via de website van stad Roeselare.

Speelpleinwerking: afspraken en regels

De bus (enkel tijdens zomervakantie)

We laten enkel kinderen afstappen aan hun halte bij aanwezigheid van een ouder of met voorafgaande toestemming.

Zonder toestemming van de ouders mogen de kinderen niet zelfstandig van het speelplein vertrekken voor 16.30 u.

Bezoek

Bezoek van ouders tijdens de speelpleinwerking is niet toegestaan.

Eigen materiaal

 • GSM's zijn niet toegelaten.
 • Er wordt niet gerookt
 • Eigen speelgoed laat je best thuis.

Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.

Inschrijvingen

Je kan doorlopend inschrijven.

Kinderen die het speelplein verlaten voor 12.30 u betalen enkel de voormiddag.
Kinderen die inschrijven voor 12.30 u. en na 12.30 u. het speelplein verlaten betalen een volledige dag.
Kinderen die inschrijven na 12.30 u. betalen enkel de namiddag.

Wubbel

Tijdens de openingsuren van de speelpleinwinkel 'de Wubbel' bieden we een gratis koek en drank aan.

Zwemmen

Tijdens de zomervakantie worden gratis zwemactiviteiten aangeboden. Specifieke info kan je vinden aan het onthaal.
Om deel te nemen aan de zwemactiviteit moet je inschrijven voor 9.30 u.

Verloren voorwerpen

Wij raden aan om alles te naamtekenen.

Iets kwijtgespeeld? We bewaren de gevonden spullen tot en met de laatste dag aan het onthaal.
Wil je daarna toch een kijkje nemen? Dat kan na afspraak in het Vrijetijdspunt.

Bezoek Zapper

Zapper | Webshop