Jeugdwerk

Jeugdwerk in Vlaanderen

Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantieorganisaties voor kinderen en jongeren en allerlei andere jeugdwerkvormen zoals muziekateliers, jeugdcentrums, clubs, … .

De wettelijke definitie luidt: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.

Sectoraal en categoriaal jeugdbeleid

Jeugdbeleid in Vlaanderen bevindt zich op een uniek kruispunt vanuit het oogpunt van beleidsordening: Jeugdbeleid is een categoriaal beleidsthema, het is beleid gericht op een categorie van de bevolking: kinderen en jongeren. Het gaat ruimer dan een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren. Het doorkruist sectorale beleidsdomeinen zoals sportbeleid, cultuurbeleid, sociaal beleid, ruimtelijke planning … als je vb. een nieuw fietspad aanlegt, heeft dat ook invloed op kinderen en jongeren. Beleidsmaatregelen die een overheid treft naar kinderen en jongeren, doorkruisen dus noodgedwongen verschillende beleidsdomeinen en sectoren.

Hoewel jeugdbeleid een categoriaal karakter heeft, is ‘Jeugd’ ook een sectoraal beleidsdomein. Er bestaat immers zoiets als de jeugdwerksector, die door een specifieke minister, met een eigen kabinet en administratie wordt opgevolgd.

Jeugdwerkbeleid is dus zowel categoriaal als sectoraal van aard; een unieke positie in Vlaams beleid. De aard van het beestje vertaalt zich ook naar het decreet houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: het decreet bevat zowel instrumenten die op breed jeugdbeleid gericht zijn, als een hoop artikelen die vorm geven aan de jeugdwerksector en haar vele verenigingen.

Definities

  • jeugd: personen tot en met dertig jaar, of een deel van die bevolkingsgroep;
  • jeugdsector: de op basis van dit decreet gesubsidieerde verenigingen;
  • jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis;
  • jeugdwerker: elke persoon die verantwoordelijkheid op zich neemt in jeugdwerk en aantoonbare ervaring heeft, of inspanningen levert op het vlak van scholing of vorming met betrekking tot jeugdwerk;
  • jeugd- en kinderrechtenbeleid: de integrale en geïntegreerde visie en de daarop gebaseerde systematische en planmatige maatregelen van een overheid die een waarneembaar effect beogen op de jeugd, met bijzondere aandacht voor de rechten van het kind, als ethisch en wettelijk kader;
  • rechten van het kind: de rechten van het kind, vermeld in de bepalingen en beginselen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen in New York op 20 november 1989, en in de bijbehorende facultatieve protocollen, zoals goedgekeurd door het Vlaams Parlement;
  • werkingssubsidie : een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking die een continu en permanent karakter vertoont.